Γεωθερμία / Ψύξη από θάλασσα

Γεωθερμία με θαλασσινό νερό

Η αξιοποίηση του θαλασσινού νερού με αγωγούς ή μέσα από παραθαλάσσια πηγάδια ή γεωτρήσεις είναι μια σημαντικότατη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας σε όλες τις παράκτιες περιοχές και ειδικότερα της Μεσογείου όπου η θερμοκρασία της θάλασσας στις παράκτιες ζώνες κυμαίνεται από 16 – 22 C.

Η ψύξη με την χρήση θαλασσινού νερού είναι μια μέθοδος που προσφέρει εξοικονόμηση μέχρι και 40% σε σχέση με την χρήση αερόψυκτων συστημάτων. Η τεχνική βασίζεται στην χρήση του θαλασσινού νερού ως νερό μετάψυξης ή μεταθέρμανσης μιας αντλίας θερμότητας νερού/νερού.

Στην ψύξη πρακτικά το θαλασσινό νερό αντικαθιστά το νερό από τους πύργους ψύξης και οι πύργοι αντικαθίστανται με ένα πηγάδι ή αγωγό αναρρόφησης νερού και ένα πηγάδι ή αγωγό επιστροφής του θαλασσινού νερού. Το μεγάλο πλεονέκτημα της σταθερής χαμηλής θερμοκρασίας του νερού της θάλασσας σε σχέση με την αντίστοιχη θερμοκρασία του αέρα αυξάνει την απόδοση της αντλίας θερμότητας (ψύκτης) προκαλώντας την προαναφερθείσα σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Ταυτόχρονα το σύστημα ψύξης έχει σταθερή απόδοση ανεξάρτητα από την διακύμανση της θερμοκρασίας του αέρα.

Η επένδυση σε εξοπλισμό είναι παρεμφερής και ίσως οικονομικότερη σε σχέση με τα αερόψυκτα συστήματα με εξαίρεση το κομμάτι της αναρρόφησης και επιστροφής του θαλασσινού νερού από και προς τον ψύκτη που χρειάζεται ειδικό σχεδιασμό και ειδικά υλικά για να είναι αξιόπιστο. Αποτελεί δε ένα σημαντικό μέρος της επένδυσης.

Με αντίστοιχο τρόπο και την χρήση ειδικών αντλιών θερμότητας μπορούμε να παράγουμε θερμό νερό θερμοκρασίας μέχρι και 60 C με την χρήση και πάλι θαλασσινού νερού σταθερής θερμοκρασίας. Η παραγωγή θερμού νερού με αβαθή γεωθερμία και την χρήση αντλιών θερμότητας υψηλής απόδοσης μπορεί να μειώσει μέχρι και 80 % το κόστος σε σχέση με την συμβατική παραγωγή με καυστήρες πετρελαίου ή αερίου.

Η SYCHEM διαθέτοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε συστήματα θαλασσινού νερού, έχει προβεί στην μελέτη και κατασκευή ιδιαίτερα αξιόπιστων και τεχνοοικονομικά δόκιμων εγκαταστάσεων ψύξης/θέρμανσης με θαλασσινό νερό. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό εξειδικευμένων υλικών και τεχνικών για την αναρρόφηση του θαλασσινού νερού και τον έλεγχο των αντλιών θερμότητας.

Γεωθερμία με χρήση υπόγειων υδάτων

Η αξιοποίηση των υπόγειων υδάτων μέσα από γεωτρήσεις είναι μια σημαντικότατη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας σε όλες τις χώρες και ειδικότερα σε περιοχές όπου οι υδροφορείς βρίσκονται σε σχετικά μικρό βάθος και χαρακτηρίζονται από υψηλή δυναμικότητα ανεξάρτητα από την ποιότητα των υδάτων αυτών.

Ειδικά στην Ελλάδα, η ψύξη με την χρήση γεώτρησης νερού είναι μια μέθοδος που προσφέρει εξοικονόμηση μέχρι και 40% σε σχέση με την χρήση αερόψυκτων συστημάτων και είναι τεχνοοικονομικά σκόπιμη όταν το βάθος άντλησης δεν είναι μεγαλύτερο από 150 m.

Στην ψύξη πρακτικά το νερό της γεώτρησης αντικαθιστά το νερό από τους πύργους ψύξης και οι πύργοι αντικαθίστανται με μια γεώτρηση αναρρόφησης νερού και μια γεώτρηση επιστροφής του νερού. Το μεγάλο πλεονέκτημα της σταθερής χαμηλής θερμοκρασίας του νερού των ελληνικών υδροφόρων από 16 – 22 C σε σχέση με την αντίστοιχη θερμοκρασία του αέρα αυξάνει την απόδοση της αντλίας θερμότητας (ψύκτης) προκαλώντας την προαναφερθείσα σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Ταυτόχρονα το σύστημα ψύξης έχει σταθερή απόδοση ανεξάρτητα από την διακύμανση της θερμοκρασίας του αέρα.

Η επένδυση σε εξοπλισμό είναι παρεμφερής και ίσως οικονομικότερη σε σχέση με τα αερόψυκτα συστήματα με εξαίρεση το κομμάτι της αναρρόφησης και επιστροφής του νερού από και προς τον ψύκτη που χρειάζεται ειδικό σχεδιασμό και ειδικά υλικά για να είναι αξιόπιστο. Αποτελεί δε ένα σημαντικό μέρος της επένδυσης.

Με αντίστοιχο τρόπο και την χρήση ειδικών αντλιών θερμότητας μπορούμε να παράγουμε θερμό νερό, θερμοκρασίας μέχρι και 60 C με την χρήση και πάλι νερού γεώτρησης σταθερής θερμοκρασίας. Η παραγωγή θερμού νερού με αβαθή γεωθερμία και την χρήση αντλιών θερμότητας υψηλής απόδοσης μπορεί να μειώσει μέχρι και 80 % το κόστος σε σχέση με την συμβατική παραγωγή με καυστήρες πετρελαίου ή αερίου. Εξαιτίας της μεγάλης εξοικονόμησης η εφαρμογές της αβαθούς γεωθερμίας με σκοπό την βιομηχανική θέρμανση, την θέρμανση χώρων ή θερμοκηπίων μπορεί να είναι τεχνοοικονομικά σκόπιμη και σε μεγαλύτερα βάθη μέχρι και 300 m.

Η SYCHEM διαθέτοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε συστήματα αβαθούς γεωθερμίας καθώς και σημαντικότατη εμπειρία για την υδρογεωλογία πολλών περιοχών στην Ελλάδα όπου έχει κάνει εφαρμογές μπορεί να διασφαλίζει το ενεργειακό αποτέλεσμα. Στην αβαθή γεωθερμία η εμπειρία και η επιστημονική γνώση σχετικά με την συμπεριφορά των υπο εκμετάλλευση υδροφορέων καθώς και την συμπεριφορά των ενεργειακών συστημάτων με αντλίες θερμότητας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχία της εγκατάστασης και την διασφάλιση της μέγιστης δυνατής εξοικονόμησης ενέργειας.

Η SYCHEM έχει προβεί στην μελέτη και κατασκευή ιδιαίτερα αξιόπιστων και τεχνοοικονομικά δόκιμων εγκαταστάσεων ψύξης/θέρμανσης ανοιχτής αβαθούς γεωθερμίας με την χρήση γεωτρήσεων.

Υβριδικά συστήματα

Η συνδυασμένη χρήση τεχνολογιών και τεχνικών που μπορούν να μεγιστοποιήσουν το ενεργειακό αποτέλεσμα ενός συστήματος επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα δύο ή και περισσότερες λειτουργίες χαρακτηρίζονται ως υβριδικά ή συνδυασμένα ενεργειακά συστήματα.

Η υψηλή τεχνολογική γνώση της SYCHEM σε διαφορετικά ενεργειακά συστήματα καθώς και σε διαφορετικά συστήματα διαχείρισης και επεξεργασίας νερού, οδήγησε σε σχεδιασμό και εφαρμογή πρωτοποριακών υβριδικών συστημάτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. Τα ενεργειακά αποτελέσματα και η αξιοπιστία των συστημάτων όπως προέκυψαν μέσα από μεγάλες εφαρμογές σε βιομηχανικές και τουριστικές εγκαταστάσεις, έχουν καταξιώσει την SYCHEM στα υβριδικά θερμικά ενεργειακά συστήματα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Ενδεικτικά η SYCHEM έχει σχεδιάσει και κατασκευάσει :

  • Υβριδικά συστήματα αβαθούς γεωθερμίας και αφαλάτωσης νερού με την χρήση θαλασσινού νερού ή γεωτρήσεων υφάλμυρου νερού
  • Υβριδικά συστήματα θερμικών ηλιακών και αβαθούς γεωθερμίας
  • Υβριδικά συστήματα βιομηχανικής ψύξης και αβαθούς γεωθερμίας
  • Υβριδικά συστήματα αβαθούς γεωθερμίας και ανάκτησης θερμότητας
  • Συνδυασμένα ενεργειακά συστήματα θαλασσινού νερού (Κλιματισμός Χώρων, Παραγωγή πόσιμου νερού, Παραγωγή θερμού νερού, Ανάκτηση θερμότητας, Λειτουργία Κολυμβητικών δεξαμενών)

Τα συγκεκριμένα υβριδικά συστήματα που σχεδιάζονται ειδικά για κάθε εφαρμογή μπορούν να προσφέρουν σημαντικότατα τεχνικά και οικονομικά οφέλη τόσο σε επίπεδο αρχικής επένδυσης όσο και σε επίπεδο λειτουργίας και συντήρησης.

Τα ενεργειακά αποτελέσματα των συστημάτων αυτών έχουν τεκμηριωθεί μέσα από μετρήσεις και ανεξάρτητες αναλύσεις που έδειξαν την εξαιρετική τους ενεργειακή απόδοση και την εντυπωσιακό χρόνο απόσβεσης (μικρότερος από 5 έτη).

Τα έργα μας έχουν κατ επανάληψη βραβευτεί στο εξωτερικό όπως ενδεικτικά το συνδυασμένο ενεργειακό σύστημα θαλασσινού νερού που σχεδίασε και κατασκεύασε η SYCHEM στην ξενοδοχειακή μονάδα Amathus Βeach στην Κύπρο (Βραβείο καλύτερης ενεργειακή επένδυσης για το 2010 από το Κυπριακό Υπουργείο Ενέργειας) καθώς και οι πολυβραβευμένες ξενοδοχειακές μονάδες του ομίλου Aldemar (Green Award for Excellence 2009, Leading Green Hotel Chain 2008, λοιποί τίτλοι επιβράβευσης ενεργειακών επενδύσεων).

Επικοινωνήστε μαζί μας

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα για το οποίο ενδιαφέρεστε:

Το μήνυμά σας

Log in with your credentials

Forgot your details?